Tabela e specifikimeve për FHA-A / RZASG-MV1

FHA71AVEB / RZASG71M2V1B FHA100AVEB / RZASG100M7V1B FHA125AVEB / RZASG125M7V1B FHA140AVEB / RZASG140M7V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.80 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 7.50 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Pto (Thermostat off) W 12, 0 0, 12    
Shënime Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CDB [Btu/hr/W] Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m
  Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.