Tabela e specifikimeve për FNA-A / RXS-L3

FNA25A2VEB / RXS25L3V1B FNA35A2VEB / RXS35L3V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 2.60 3.40
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 3.20 4.00
Efikasiteti nominal EER   3.77 3.06
  COP   4.00 3.48
  Annual energy consumption kWh 345 (0.000) 556 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A B
    Ngrohje   A B
Efikasiteti sezonal (sipas EN14825) Ftohje Klasifikimi i efikasitetit të energjisë   A+ A+
    Pdesign kW 2.60 3.40
    SEER   5.63 5.65
    Konsumi vjetor i energjisë kWh 162 211
  Ngrohje (Klimë mesatare) Klasifikimi i efikasitetit të energjisë   A+ A+
    Pdesign kW 2.80 2.90
    SCOP   4.24 4.05
    Konsumi vjetor i energjisë kWh 925 1,002
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0
Pck (Modaliteti i ngrohësit të karterit) W 0.0 0.0
Poff (Modaliteti fikur) W 14.0 14.0
Shënime Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike