Tabela e specifikimeve për FHA-A / RXM-M9

FHA35AVEB / RXM35M3V1B9 FHA50AVEB / RXM50M3V1B9 FHA60AVEB / RXM60M3V1B9
Kapaciteti ftohës Nom. kW 3.40 5.00 5.70
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 4.00 6.00 7.20
Efikasiteti nominal EER   3.73 3.21 3.29
  COP   4.08 3.35 3.32
  Annual energy consumption kWh 456 (0.000) 780 (0.000) 867 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A B A
    Ngrohje   A C C
Efikasiteti sezonal (sipas EN14825) Ftohje Klasifikimi i efikasitetit të energjisë   A++ A+ A+
    Pdesign kW 3.40 5.00 5.70
    SEER   6.24 5.92 6.08
    Konsumi vjetor i energjisë kWh 191 295 328
  Ngrohje (Klimë mesatare) Klasifikimi i efikasitetit të energjisë   A+ A A
    Pdesign kW 3.10 4.35 4.71
    SCOP   4.43 3.86 3.87
    Konsumi vjetor i energjisë kWh 979 1,578 1,704
Pto (Thermostat off) W 10.0 10.0 10.00
Poff (Modaliteti fikur) W 14.0    
Shënime Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike
  Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.